Lista elektronicznych usług

 
Pomoc

Sortuj według: Kolejność:
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia)  Zdrowie

  Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przysługujących uprawnień przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby między 16 a 18 rokiem życia)  Zdrowie

  Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przysługujących uprawnień przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)  Zdrowie

  Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przysługujących uprawnień przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności i prawomocności decyzji  Zaświadczenia

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Wniosek o zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu  Zaświadczenia

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o inwestycjach zwiększających odporność ekosystemów leśnych  Zaświadczenia

  Wydanie zaświadczenia o inwestycjach zwiększających odporność ekosystemów leśnych

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy/ robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  Zaświadczenia

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia – stwierdzającego fakt, że Wnioskodawca złożył zgłoszenie z art. 30 ust. 1 ustawy prawo budowlane a organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu na zakres zgłoszenia.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego niezgłoszenia sprzeciwu do projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi  Zaświadczenia

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego określone fakty lub stan prawny wymagany przepisami prawa  Zaświadczenia

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji publicznej o wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej  Dziecko

  Przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu lub poza pasem drogowym drogi powiatowej  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego/publicznego, na czas określony/nieokreślony z drogi powiatowej  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.

 • Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w związku z usunięciem awarii  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy, obiektów budowlanych, obiektu handlowego lub usługowego na prawach wyłączności  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • Zgłoszenie uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej  Transport

  Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z uzyskaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w pasie drogowym

 • Zgłoszenie szkody z OC Zarządcy Drogi – Szkoda na osobie  Transport

  Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z uzyskaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w pasie drogowym

 • Wniosek o wydanie legitymacji/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności  Zdrowie

  Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przysługujących uprawnień przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  Geodezja i kartografia

  Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 • Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie ujawnienia/wykreślenia nazwy firmy  Geodezja i kartografia

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

 • Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie zmiany nazwiska  Geodezja i kartografia

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

 • Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie ujawnienia/wykreślenia adresu  Geodezja i kartografia

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

 • Wniosek o wydanie opinii do projektu stałej/zmiennej/czasowej organizacji ruchu  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

 • Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  Transport

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

 • Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  Transport

  Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku realizacji usługi przez starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatuUzyskanie licencji wspólnotowej – w przypadku realizacji usługi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

 • Wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych  Nieruchomości

  Usługa umożliwia instytucjom uprawnionym przesyłanie Zarządom Melioracji wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

 • Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod budowę  Nieruchomości

  Wyłączenie użytków rolnych z produkcji

 • Wniosek o wydania zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu ogrodów działkowych  Ochrona środowiska

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że organ administracji architektoniczno-budowlanej niewniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych  Zaświadczenia

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia – stwierdzającego fakt, że Wnioskodawca złożył zgłoszenie z art. 30 ust. 1 ustawy prawo budowlane a organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu na

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości rolnej do celów emerytalno rentowych  Zaświadczenia

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia i wycinkę drzew lub krzewów przez zarządce drogi z terenu pasa drogowego drogi powiatowej  Infrastruktura

  Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli)

 • Wniosek o wydanie opinii do projektu stałej/czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych  Infrastruktura

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

 • Wniosek o wsparcie: rzeczowe / finansowe / patronat wydarzenia kulturalnego  Kultura, sport i turystyka

  Udzielenie wsparcia rzeczowego, finansowego lub objęcie patronatem wydarzenia w ramach promocji powiatu

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu: rzeczy, osób  Transport

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 • Wniosek o wydanie dodatkowego/-ych wypisu/-ów do posiadanego uprawnienia w zakresie przewozu osób lub rzeczy  Transport

  Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

 • Wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych  Nieruchomości

  Usługa umożliwia instytucjom uprawnionym przesyłanie Zarządom Melioracji wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

 • Wniosek o czasowe wyłączenie z produkcji użytków rolnych w związku z zamiarem prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego  Nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

 • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku  Ochrona środowiska

  Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie informacji o środowisku lub wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.

Do góry