Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zgłoszenie szkody z OC Zarządcy Drogi – Szkoda na osobie

kategoria

Transport

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Organizacyjny

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:        
Zarządca drogi


Kogo dotyczy:
         
Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja


Podstawy prawne:     
   

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:         
Wypełniony formularz wniosku.

Czas realizacji:       
  
1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.


Opłaty:          
Brak


Tryb odwoławczy:        
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Rezultat realizacji usługi:         
Decyzja


Etapy realizacji usługi:          
1. Złożenie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie decyzji


Poziom uwierzytelniania:          

  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK

Słowa kluczowe: 
       
odszkodowanie
szkody
pas
drogowy

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 9:36

Data publikacji

2021-09-15, 9:36

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry