Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie dodatkowego/-ych wypisu/-ów do posiadanego uprawnienia w zakresie przewozu osób lub rzeczy

kategoria

Transport

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:
Właściwy organ administracji publicznej


Kogo dotyczy:

Osoby/podmioty ubiegające się o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób


Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
     
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
     
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
     
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26WE (Dz. U. z 2009 r. Nr 300, poz. 51)

Wymagane dokumenty:
   

 1. Wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywane krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
 2. Załączniki do wniosku:

        a. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej obejmującej wszystkie pojazdy samochodowe (tj. pojazdy, na które zostały wydane wypisy z licencji
    oraz zgłoszone dodatkowo), w wysokości co najmniej:
        – 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
        – 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy,
        – 50.000 euro – jeżeli licencja obejmuje również pośrednictwo przy przewozie rzeczy,


        b. wykaz wszystkich pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu drogowego,
        c. kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów dodatkowo zgłoszonych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem – również
    dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
        d. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
        e. potwierdzenie wniesienia opłat.

Czas realizacji:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Opłaty:
1) Opłata za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie kolejnych wypisów – 11% kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.


Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Rezultat realizacji usługi:

wydanie wypisów


Etapy realizacji usługi:

1. Przyjęcie wniosku
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie wypisów


Poziom uwierzytelniania:

 • Podpis kwalifikowany
     
 • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 13:31

Data publikacji

2021-09-14, 13:31

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry