Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o czasowe wyłączenie z produkcji użytków rolnych w związku z zamiarem prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego

kategoria

Nieruchomości

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opis

Organ właściwy do realizacji usług:

Brak


Kogo dotyczy:

Obywatele


Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
     
 • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego – wypis z planu
     
 • projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolniczej (bilans terenu )
     
 • opinia pochodzenia gruntów (PODG i K w Parczewie )
     
 • wypis z rejestru gruntów
    
 • wypis aktu notarialnego lub oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu będącego przedmiotem wyłączenia w przypadku gruntów kl. I-III b pochodzenia mineralnego i I-VI pochodzenia organicznego
     
 • oświadczenie o terminie rozpoczęcia inwestycji

Czas realizacji:

Do 30 dniOpłaty:

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.04.121.1266 ze zm.) należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalona według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Dokument określający aktualną wartość gruntów działki, niezbędny jest do pomniejszenia należności z tytułu wyłączenia (akt notarialny nabycia nieruchomości gruntowej lub wycena szacunkowa, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) – w przypadku wyłączenia gruntów na cele: usługowo-handlowe, przemysłu, rzemiosła, eksploatacji kru


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Rezultat realizacji usługi:

Brak


Etapy realizacji usługi:
Brak


Poziom uwierzytelniania:

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 13:16

Data publikacji

2021-09-14, 13:16

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry