Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

kategoria

Ochrona środowiska

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:


właściwy organ administracji publicznej


Kogo dotyczy:
Osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych danych dotyczących stanu środowiska lub informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.


Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)
       
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie informacji o środowisku (zawierający zakres żądanych informacji, obszar i czas którego mają dotyczyć dane) lub wniosek o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza (zawierający wskazanie jaki rodzaj zanieczyszczeń jest istotą wniosku oraz jakiego obszaru mają dotyczyć dane).


Czas realizacji:
– w dniu złożenia wniosku dla informacji dotyczących wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi
– w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku dla pozostałych informacji,
– w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku skomplikowanej sprawy


Opłaty:
W zależności od rodzaju udostępnionej informacji


Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Rezultat realizacji usługi:
Udostępnienie informacji


Etapy realizacji usługi:
1. Wysłanie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku
3. Udzielenie informacji


Poziom uwierzytelniania:
Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:
TAK


Słowa kluczowe:
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 13:08

Data publikacji

2021-09-14, 13:08

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry