Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie ujawnienia/wykreślenia adresu

kategoria

Geodezja i kartografia

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Geodezji

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:          
Właściwy organ administracji publicznej (starosta oraz miasto na prawach powiatu)


Kogo dotyczy:      
   
Właściciela bądź władającego wykazanego w ewidencji gruntów i budynków


Podstawy prawne:   
       

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
     
 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., poz. 393)
     
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:          
   

 • Wniosek o wprowadzenie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków
     
 • Dokumenty na podstawie których wprowadza się zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków: prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentacji architektoniczno-budowlanej i inne

Czas realizacji:          
Do 1 miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy


Opłaty:          
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)


Tryb odwoławczy:   
       
Odmowa wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji.  Od decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia


Rezultat realizacji usługi:  
        
Zmiana danych objętych ewidencją gruntów lub budynków


Etapy realizacji usługi:  
        
1. Wysłanie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Dokonanie zmiany danych objętych ewidencją gruntów lub budynków


Poziom uwierzytelniania:     
   

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


Słowa kluczowe: 

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów lub budynków
   

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 8:41

Data publikacji

2021-09-15, 8:41

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry