Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
    
Organ właściwy do realizacji usługi:         
Właściwy organ administracji publicznej


Kogo dotyczy:     
   
Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy, w stopniu dopuszczalnym dla ruchu drogowego, w celu wykonania prac dla których zajęcie to jest niezbędne.


Podstawy prawne:         
 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)
     
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:          

 • Wniosek
 • Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • Skan ogólnego planu orientacyjnego w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Skan oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.
 • Skan szczegółowego harmonogramu robót (wymagany w przypadku etapowania robót).
 •  Skan projektu organizacji ruchu.
 •  Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 •  Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

Czas realizacji:          

Do 30 dni


Opłaty:    
     
Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi


Tryb odwoławczy:          
Do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Rezultat realizacji usługi:          
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Etapy realizacji usługi:         
1. Złożenie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego


Poziom uwierzytelniania:

         
Podpis kwalifikowany
Profil zaufany


Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


Słowa kluczowe:        

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 10:47

Data publikacji

2021-09-15, 10:47

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry