Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności i prawomocności decyzji

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe

Opis

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi:          
Organy administracji publicznej     

Kogo dotyczy:         
 
Osoby i instytucje


Podstawy prawne:   
     

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., Art. 217, Art. 218,)

Wymagane dokumenty:          

 • Dowód uiszczenia opłaty
     
 • Wypełniony wniosek

Czas realizacji:          
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów


Opłaty:         
- 17 zł.
- W przypadku zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia społecznego, wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:     
   
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.


Rezultat realizacji usługi:       
Wydanie zaświadczenia


Etapy realizacji usługi:    
     
1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego,
2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających,
3. Wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia.


Poziom dostępności usługi:         

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:       
 

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK

BIP:   
     
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/


Telefon:    
     

0895275271
Fax:         

0895272130


Słowa kluczowe:          

Wydawanie zaświadczeń

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 12:05

Data publikacji

2021-09-15, 12:05

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry