Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

kategoria

Geodezja i kartografia

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Geodezji

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:         
Starosta

Kogo dotyczy:        
  
Właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wskazanego w ewidencji gruntów i budynków.


Podstawy prawne:    
     
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1246)
Wymagane dokumenty:         
   

 • Decyzja RDLP o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej – w przypadku zmiany użytku Ls (las) na grunty zabudowane (B, Bi, Bp)
     
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty  skarbowej
     
 • Odpis z wykazu rozbieżności Uproszczonego Planu Urządzania Lasu – w przypadku zmiany użytku las (Ls) na użytek rolny
     
 • Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
     
 • Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz  inwentaryzacja powykonawcza urządzeń hydrotechnicznych nadających się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb – w przypadku zmiany użytku na grunty pod stawami (Wsr)
     
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
     
 • Decyzja z Wydziału Gospodarowania Środowiskiem o zakończeniu rekultywacji gruntów – w przypadku zmiany użytku kopalnego (K) na grunty rolne, leśne lub grunty pod wodami.

Czas realizacji:        
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni


Opłaty:          
Wydanie decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:  
       
Od decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Rezultat realizacji usługi:         
Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.


Etapy realizacji usługi:    
     
1. złożenie wniosku
2. wstępna ocena wniosku pod względem formalno-prawnym
3. wszczęcie postępowania administracyjnego i upoważnienie klasyfikatora do wykonania czynności klasyfikacyjnych
4. przyjęcie operatu technicznego z projektem ustalenia klasyfikacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
5. w przypadku wątpliwości co do poprawności wykonania klasyfikacji zlecenie wydania opinii przez innego klasyfikatora
6. wydanie decyzji administracyjnej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów


Poziom dostępności usługi          

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:
       

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:         
TAK
BIP:          
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/


Telefon:    
     

0895275271


Fax:          

0895272130


Słowa kluczowe:          

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów grunty

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 9:25

Data publikacji

2021-09-15, 9:25

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry