Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod budowę

kategoria

Nieruchomości

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:          
Starosta      
Kogo dotyczy:          
Osoby fizyczne i prawne, jednostki samorządu terytorialnego.


Podstawy prawne:   
     
    Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161)
Wymagane dokumenty:          


 • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
     
 • Dodatkowo w przypadku czasowego wyłączenia należy dołączyć: koncesja na wydobywanie kopalin, projekt zagospodarowania złoża (oryginał - do wglądu), plan ruchu zakładu zatwierdzony przez właściwy urząd (oryginał – do wglądu), kopia mapy z zaznaczonym obszarem i polem górniczym (oryginał – do wglądu).
     
 • Załącznik graficzny z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia – z rozliczeniem klas bonitacyjnych sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią dokumentacji budowlanej.
     
 • Dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli nie jest osobą fizyczną (oryginał - do wglądu).
     
 • Pełnomocnictwo w przypadku występowania innej osoby niż właściciel wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.
     
 • Wniosek

Czas realizacji:         
W ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż dwóch miesięcy.


Opłaty:          
Opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa.
Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Tryb odwoławczy:          
W terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję.


Rezultat realizacji usługi:          

Decyzja lub informacja o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia użytków rolnych z produkcji.


Etapy realizacji usługi:      
   
1. Przyjęcie wniosku,
2. Analiza merytoryczna wniosku,
3. Decyzja lub informacja o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia użytków rolnych z produkcji.


Poziom dostępności usługi:          

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:   

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:         
TAK       
BIP:          
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/
Telefon:

0895275271


Fax:    
     

0895272130
Słowa kluczowe:

wyłączenie użytki użytków rolnych produkcji produkcja

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 22:08

Data publikacji

2021-09-14, 22:08

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry