Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

kategoria

Transport

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:          
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – właściwy dla siedziby przedsiębiorcy oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego


Kogo dotyczy:
         
Przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego


Podstawy prawne:          

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201, Art. 7, ust. 2, pkt. 1,)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
     
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
    
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. z 2009 r. Nr 300, poz. 51)

Wymagane dokumenty:          


 • Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, które potwierdzają, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej: a. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, b. gwarancja bankowa, c. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego. Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się średni kurs Euro podanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kurs ten obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
     
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.
     
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem, osoby uprawionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
     
 • Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów. Wykaz pojazdów zawiera informacje: marka, rodzaj pojazdu, nr VIN (podwozia/nadwozia), nr rejestracyjny, tytuł prawny do dysponowania pojazdem, kraj rejestracji.   
     
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudniania kierowców a także innych osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy spełniających ustawowe warunki. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
     
 • Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
     
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
     
 • Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zezwolenie - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty skarbowej).
     
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z zezwolenia.
     
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
     
 • Oświadczenie przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej), osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
     
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy (członków organu zarządzającego osoby prawnej), osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.

Czas realizacji:          
Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc


Opłaty:  
        
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej decyzję – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca.
Opłata administracyjna:
Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł; + 10 % tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd,
Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd: 1% od podstawy za wydanie zezwolenia.


Tryb odwoławczy:          
Dla decyzji administracyjnej, którą jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydanym przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Rezultat realizacji usługi:         
Zezwolenie, licencja


Etapy realizacji usługi:          
1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami wskazanymi w art. 7a ust. 3 ustawy oraz art. 7a ust. 4 o transporcie drogowym.
2. Ocena kompletności złożonej dokumentacji przez organ.
3. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wezwanie przedsiębiorcy przez organ do uzupełnienia wniosku lub załączników.
4. Ostateczne rozpatrzenie wniosku przez organ.
5. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie (udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej lub wydanie decyzji odmawiającej udzielenia takiego zezwolenia).
6. Przekazanie decyzji administracyjnej przedsiębiorcy (odbiór decyzji przez przedsiębiorcę, przedstawiciela przedsiębiorcy lub przesłanie na wskazany adres).


Poziom dostępności usługi:
      

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:          
Podpis kwalifikowany
Profil zaufany


Usługa wymaga zalogowania:  
        
TAK


Słowa kluczowe:         
Licencja na transport drogowy
Zezwolenie na transport drogowy
Drogowy przewóz rzeczy
Drogowy przewóz osób

Kwota

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2021-09-15, 8:10

Data publikacji

2021-09-15, 8:10

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry