Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie opinii do projektu stałej/zmiennej/czasowej organizacji ruchu

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.
Organ właściwy do realizacji usługi:

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta

Kogo dotyczy:

Osób zainteresowanych w/w usługą
Podstawy prawne:
   

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.)    
     
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca<br/>2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)    
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)    
     
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110)    
     
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki<br/>Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków<br/>technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:    

I. Wniosek  

II. Upoważnienie dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu jednostek właściwych do składania wniosku. 

III. Dwa egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu   

zawierającego: 

1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) 

    zawierający,    

– lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu    

– parametry geometrii drogi,    

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,    

4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy    

IV. Opinia komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową    

W przypadku opiniowania projektu:    

1. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót    

2. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu


Czas realizacji:

Do 1 miesiąca

Opłaty:

Brak Opłat


Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi:

Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Etapy realizacji usługi:

1. Złożenie wniosku

2. Weryfikacja wniosku

3. Wydanie opinii
Poziom uwierzytelniania:

Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania:

Tak
Słowa kluczowe:

Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Kwota

0 zł

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2021-09-15, 8:31

Data publikacji

2021-09-15, 8:31

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry