Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

kategoria

Transport

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:         
brak
Kogo dotyczy:          
Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności związanej z krajowym transportem drogowym rzeczy


Podstawy prawne:          

 •   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
     
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
     
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:          


 • Odpis z rejestru przedsiębiorców,
     
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
     
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
     
 • Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat,
     
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania,
     
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
     
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
     
 • Wykaz pojazdów samochodowych.

Czas realizacji:          
Do 1 miesiąca


Opłaty:          
Licencja na okres od 2 do 15 lat – 800 zł
Licencja na okres od 15 do 30 lat – 900 zł
Licencja na okres od 30 do 50 lat – 1000 zł

Tryb odwoławczy:   
       
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji


Rezultat realizacji usługi:          
brak


Etapy realizacji usługi:       
  
brak


Poziom dostępności usługi:      

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:         
TAK
BIP:          
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/


Telefon:   

0895275271


Fax:

0895272130


Słowa kluczowe:

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 8:18

Data publikacji

2021-09-15, 8:18

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry