Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego określone fakty lub stan prawny wymagany przepisami prawa

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe

Opis

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.
    
Organ właściwy do realizacji usługi:         

Organy administracji publicznej


Kogo dotyczy:          
Osoby i instytucje


Podstawy prawne:          
   

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., Art. 217, Art. 218,)

Wymagane dokumenty:         
   

  • Dowód uiszczenia opłaty
       
  • Wypełniony wniosek

Czas realizacji:         
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów


Opłaty:         
- 17 zł.
- W przypadku zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia społecznego, wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej


Tryb odwoławczy:      
   
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.


Rezultat realizacji usługi:          
Wydanie zaświadczenia


Etapy realizacji usługi:      
   
1. złożenie wniosku przez zainteresowanego,
2. ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających,
3. wydanie albo odmowa wydania zaświadczenia


Poziom uwierzytelniania:   

  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


Słowa kluczowe:         

Wydawanie zaświadczeń

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 11:10

Data publikacji

2021-09-15, 11:10

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry