Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Organ właściwy do realizacji usługi:         
brak
Kogo dotyczy:         

Dotyczy instytucji zamierzających umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Podstawy prawne:        
   

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)
    
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
    
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki<br/>Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków<br/>technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:        
    1. Skan decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
    2. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 , z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powieszchni zajęcia pasa drogowego.
Czas realizacji:        
Do 30 dni


Opłaty:       
1. Za wniosek o wydanie zezwolenia nie wnosi się opłat. W takim przypadku opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo.
2. Wysokość opłaty skarbowej za zajęcie pasa ustalają szczegółowo upoważnione do tego organy   
Tryb odwoławczy:         
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Rezultat realizacji usługi:       
brak


Etapy realizacji usługi          
brak


Poziom dostępności usługi:  
     

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:        

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:          
TAK   

Telefon:        
  

0895356630


Fax:  
       

0895356640


Słowa kluczowe:        

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 10:14

Data publikacji

2021-09-15, 10:14

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry