Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie opinii do projektu stałej/czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Opis

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

Organ właściwy do realizacji usługi:

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta


Kogo dotyczy:

Osób zainteresowanych w/w usługą


Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.)
     
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca<br/>2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
     
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110)
     
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki<br/>Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków<br/>technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
    I. Wniosek
    II. Upoważnienie dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu jednostek właściwych do składania wniosku.
    III. Dwa egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu
    zawierającego:
    1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
    2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali)
    zawierający,
    – lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji
    tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu
    – parametry geometrii drogi,
    3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
    4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy
    IV. Opinia komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
    W przypadku opiniowania projektu:
    1. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót
    2. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu
Czas realizacji:
Do 1 miesiąca


Opłaty:
Brak Opłat


Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy


Rezultat realizacji usługi:
Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych


Etapy realizacji usługi:

1. Złożenie wniosku
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie opinii


Poziom uwierzytelniania:

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:

Tak


Słowa kluczowe:

Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 14:05

Data publikacji

2021-09-14, 14:05

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry